...

Externe veiligheid »

Externe veiligheid

De aanwezigheid van risicobronnen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van een planvoornemen. Wanneer er sprake is van een situatie waarin externe veiligheid een rol speelt en waarin de overheid als bevoegd gezag een beslissing dient te nemen (doorgaans bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen) dient beoordeeld te worden of de situatie niet in strijd is met de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico en dient mogelijk het groepsrisico te worden verantwoord.

Groepsrisico externe veiligheid

Het groepsrisico (GR) gaat over de impact van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers tegelijk. De officiële definitie van groepsrisico in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) luidt: “de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is”. Het groepsrisico is geen norm, maar er geldt een verantwoordingsplicht. De onderdelen waar bij de verantwoording aandacht aan moet worden besteed staan beschreven in Bevi artikel 12 voor Bevi activiteiten en artikel 13 voor ruimtelijke plannen.

Quickscan externe veilligheid

In een quickscan worden alle risicobronnen rondom het plangebied geïnventariseerd. Hierbij worden de volgende onderdelen geïnventariseerd:

  • vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water;
  • buisleidingen in en rondom het plangebied;
  • risicovolle inrichtingen in en rondom het plangebied.

Aanvullend kunnen berekeningen noodzakelijk zijn. Ook hierbij kan Tritium Advies u van dienst zijn.

Meer weten over externe veiligheid?

Wilt u meer informatie over het aspect externe veiligheid in uw ruimtelijke plan of heeft u een vraag met betrekking tot externe veiligheid BRZO? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Frans vd Borne

Frans van den Borne

Senior projectleider RO

Offerte aanvragen

Vraag nu aan