...

Locatie quickscan »

Locatie quickscan

Bent u in het bezit van een braakliggend terrein, een leegstaand pand of zijn er herontwikkelingsplannen? Voordat een bepaald gebied of pand kan worden (her)ontwikkeld, is het raadzaam om inzicht te hebben in de kansen en belemmeringen voor de locatie. Zo kunnen de (milieu)aspecten geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid de ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Een locatie quickscan helpt eventuele knelpunten in een vroeg stadium inzichtelijk te maken.

Haalbaarheid vertaald naar helder stappenplan

De locatie quickscan (haalbaarheidsstudie) brengt de mogelijkheden en/of -beperkingen van uw locatie op hoofdlijnen in beeld. Het resultaat van de scan bestaat uit een indicatieve opsomming van kansen en/of belemmeringen voor de toekomstige gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het geeft een helder stappenplan van de vervolgstappen en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn voor het ruimtelijk ontwerp of planologische procedure.

Inhoud locatie quickscan

De locatie quickscan bestaat onder andere uit een inventarisatie van uitgangspunten/wensen, beleid, risicobronnen externe veiligheid, bodem, geluidaspecten (bijvoorbeeld verkeerslawaai), bedrijven en milieuzonering, flora en fauna, wateraspecten en de te volgen ruimtelijke procedures. Ook wordt aangegeven voor welke aspecten vervolgonderzoek nodig kan zijn of worden juist randvoorwaarden/uitgangspunten meegegeven om de onderzoekslast in de vervolgstappen te beperken.

Tritium Advies heeft alle kennis van bovengenoemde aspecten onder één dak. Door deze kennis efficiënt in te zetten bij een locatie quickscan kan een kleine investering aan de voorkant leiden tot efficiëntere vervolgstappen en een breder gedragen plan waarbij eventuele belemmeringen vroegtijdig aangepakt of onderzocht kunnen worden.

Meer weten?

Heeft u ruimtelijke plannen met een locatie en wilt u op voorhand meer inzage hebben in mogelijke kansen en belemmeringen? Neem dan contact op met onze deskundigen, wij helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.  

Contact

Frans van den Borne

Frans van den Borne

Senior projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!