Planschade risicoanalyse »

Planschade risicoanalyse

Planschade is de financiële schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen etc.). De planschade op gebied van ruimtelijke ordening wordt bepaald door het vergelijken van de maximale invulling van de oude planologie met de maximale invulling van de nieuwe planologie. Na deze vergelijking kan vastgesteld worden of er sprake is van een verslechtering. Aan de hand van criteria uit de Wet ruimtelijke ordening kan een verzoek tot planschade ruimtelijke ordening worden ingediend en kan om een schadevergoeding worden verzocht. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.

Soorten planschade onderzoek

Planschade onderzoeken kunnen worden onderscheiden in drie varianten:

  • onderbouwing van een verzoek tot uitkering;
  • voorkomen van planschade door bijvoorbeeld het verleggen van een bouwblok, een geluidwal, etc.;
  • goede inschatting van het risico op planschade.

Om voor planschade in aanmerking te komen, dient een onderbouwd verzoek aan de gemeente te worden verzonden.

Gemeenten en projectontwikkelaars willen mogelijke schadeclaims inzichtelijk hebben. Om deze reden worden dan ook planschade risicoanalyses uitgevoerd. Hierbij worden risico’s in kaart gebracht en worden mogelijkheden aangereikt om planschade te voorkomen of te beperken.

Voorzienbaarheid planschade

Naast de vraag of er een planologisch nadeel is ontstaan, speelt ook de vraag of deze verandering te voorzien was een rol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve risicoaanvaarding. Van actieve risicoaanvaarding is bijvoorbeeld sprake als iemand een huis koopt, terwijl er in de structuurvisie al een woonwijk naast het perceel is aangegeven. De koper zou in dat geval moeten weten dat de kans bestaat dat die woonwijk er ook gaat komen. Passieve risicoaanvaarding is bijvoorbeeld het niet gebruiken van bouwmogelijkheden, terwijl uit aanpassing van regelgeving of beleid het waarschijnlijk is dat die mogelijkheden niet meer bestemd zullen worden. Door niets te doen, verspeelt iemand zijn rechten. Als er sprake is van voorzienbaarheid, zal er geen planschade vergoed worden.

Tritium adviseert en ondersteunt

Tritium Advies heeft enige ervaring op het gebied van planschade procedures en kan u ondersteunen bij het traject om planschade ingevolge de ruimtelijke ordening te voorkomen, te beperken of te komen tot een uitkering. De planschade analyse wordt door een externe partij uitgevoerd, waarmee wij nauw en veelvuldig samenwerken. De coördinatie van dit traject kan (indien gewenst) door Tritium worden verzorgd.

Contact

Ruimtelijke Ordening

Joost Welmers

Senior projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!