Ruimtelijke onderbouwing »

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is te beschouwen als een extra procedure binnen de omgevingsvergunning. De Wet ruimtelijke ordening stelt dat alle gemeenten ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening bestemmingsplannen vaststellen. Wanneer u een ontwikkelingsproject wilt realiseren, kan het voorkomen dat uw project in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden. Deze wijziging kan worden doorgevoerd met behulp van een omgevingsvergunning. Voor het toekennen van een omgevingsvergunning dient een ruimtelijke onderbouwing te worden ingediend bij het bevoegd gezag. Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de haalbaarheid van het voorgenomen ontwikkelproject.

Opzet van een ruimtelijke onderbouwing

Een vast sjabloon voor het slim omgaan met de onderbouwing van de ruimtelijke inpasbaarheid en juridische regels is er niet. Een goede onderbouwing bestaat echter minimaal uit de volgende onderdelen:

• beschrijving van het voorgenomen project;
• het geldende planologische regime;
• toetsing aan het beleid van het rijk, de provincie en de gemeente;
• invloed op de milieuaspecten zoals lucht, bodem, water, geluid en externe veiligheid;
• ruimtelijke effecten op de omgeving;
• verkeersaspecten;
• economische uitvoerbaarheid;
• mogelijke belemmeringen vanuit archeologie.

Volledige begeleiding

Essentieel bij ontwikkeltrajecten is het voorkomen van mogelijke vertraging. Door de hierboven genoemde onderdelen van uw ruimtelijke onderbouwing bij één partij onder te brengen, kan uw voorgenomen ontwikkeling sneller en efficiënter beoordeeld worden. Tritium Advies B.V. verzorgt het totale projectmanagement van uw ontwikkelproject. Wij nemen u uw zorgen uit handen en zorgen voor advies op maat in het door u gewenste tempo.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u graag overleggen met een van onze adviseurs ruimtelijke ordening? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Joost Welmers | Tritium Advies

Joost Welmers

RO Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!