...

Waterparagraaf »

Waterparagraaf en watertoets

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Zo is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening, het kan beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Andersom kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is daarom noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. Deze waterparagraaf  is de uitkomst van een watertoets.

Inhoud waterparagraaf

De waterparagraafprocedure beschrijft op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan.

Het gaat onder andere om:

  • Het reserveren van voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer).
  • Aandacht voor de effecten op de waterkwaliteit (lozingen, uitlogende bouwmaterialen, e.d.).
  • Aandacht voor het grondwater, om grondwateroverlast en te lage grondwaterstanden te voorkomen.
  • De compensatie-eis vanuit het bevoegd gezag bij nieuwbouwplannen.

Op basis van verkregen informatie en relevante kaartmateriaal wordt een waterparagraaf voor een plangebied opgesteld waarin wordt voorgesteld hoe men dient om te gaan met de gevolgen van het bouwplan in relatie tot hemelwater en afvalwater. De waterparagraaf voldoet hierbij uiteraard aan de eisen en wensen van gemeente en waterschap. Tritium Advies kan voor u de waterparagraaf opstellen.

Wat is een watertoets?

Een watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is een beoordeling die overheden moeten maken voor zij toestemming kunnen verlenen voor het verkavelen of bebouwen van gronden. De watertoets is verplicht bij bepaalde ruimtelijke ingrepen die een significant effect hebben op de waterhuishouding. Voorbeelden zijn een omgevingsvergunning, een ruimtelijke structuurvisie en een wijziging van een bestemmingsplan.

Meer weten over de waterparagraaf en de watertoets?

Wilt u meer informatie over de toepassing van een waterparagraaf in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot de waterparagraaf/ watertoets? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Coline de With

Coline de With

Projectleider RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!