Waterparagraaf »

Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Zo is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening, het kan beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Andersom kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is daarom noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. Deze watertoets wordt ook wel de waterparagraaf genoemd.

Inhoud waterparagraaf

De waterparagraaf beschrijft op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan.

Het gaat onder andere om:

  • Het reserveren van voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer).
  • Aandacht voor de effecten op de waterkwaliteit (lozingen, uitlogende bouwmaterialen, e.d.).
  • Aandacht voor het grondwater, om grondwateroverlast en te lage grondwaterstanden te voorkomen.

Op basis van verkregen informatie en relevante kaartmateriaal wordt een waterparagraaf voor een plangebied opgesteld waarin wordt voorgesteld hoe men dient om te gaan met de gevolgen van het bouwplan in relatie tot hemelwater en afvalwater. De waterparagraaf voldoet hierbij uiteraard aan de eisen en wensen van gemeente en waterschap.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de toepassing van een waterparagraaf in uw ruimtelijke plan of heeft u een andere vraag met betrekking tot de waterparagraaf? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Robert van de Voort

Projectleider GBF & RO

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!