Gebiedsontwikkeling Landgoed Eikenburg met aandacht voor wonen, zorg, onderwijs en natuur

In 2013 heeft Sint Trudo het eigendom en het beheer van Landgoed Eikenburg overgenomen van de Broeders van Liefde. Voor Landgoed Eikenburg is, samen met de Broeders en Buro Lubbers een toekomstvisie opgesteld. Daarin is opgenomen dat de combinatie van zorg, onderwijs en wonen uitgangspunt blijft voor de toekomst, maar dat de woonfunctie versterkt zal worden waar dat mogelijk is. In het kader van deze transformatie heeft Tritium in samenwerking met RA Infra en Plan Ros diverse onderzoek- en advieswerkzaamheden uitgevoerd.

Over Trudo

Trudo is een woningcorporatie die het vaak net even anders doet. Dit doen ze met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven. Met de kernwaarden ‘Innovatief’, ‘Lef’ en ‘Verbindend’ geven ze op een duurzame wijze invulling aan hun missie: Supporting People.

Bodemonderzoek

Om de gemaakte plannen te verwezenlijken en de benodigde omgevingsvergunning te verkrijgen is Tritium Advies vorige week begonnen met het verkennend bodemonderzoek. Doel van het onderzoek is het aantonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden/ activiteiten. Tritium zal daarnaast ook een doorlatenheidsonderzoek uitvoeren om de doorlatendheid van de bodem en de bijbehorende infiltratiemogelijkheid van hemelwater te bepalen.

Akoestisch onderzoek

Naast de werkzaamheden in de bodem is Tritium ook gevraagd een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uit te voeren. Ook geluid is namelijk één van de aspecten die meegenomen dient te worden bij een omgevingsvergunning. Voor een correcte uitvoering van het onderzoek heeft Tritium in de offertefase al contact gezocht met de gemeente en de omgevingsdienst. Hierdoor had Tritium in een vroeg stadium het akoestisch model beschikbaar wat de doorlooptijd van het onderzoek aanzienlijk zal verkorten.

Asbestinventarisatie & Ecologisch onderzoek

Het paviljoen Pannenhoef Leemerhoef op Landgoed Eikenburg voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarom wordt het paviljoen vervangen door 28 nieuwe woningen. Voor de sloop van het Paviljoen heeft Tritium in het verleden een asbestinventarisatie en een QuickScan flora en fauna uitgevoerd. Naar aanleiding van de QuickScan flora en fauna is er een aanvullend vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Het paviljoen mag daarom vervangen worden door nieuwe woningen. De nieuwbouw zal met respect voor de omgeving ontworpen worden, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, gasloos en energiezuinig. Landgoed Eikenburg blijft namelijk, zoals het manifest voorschrijft, een groene oase waarop je door de bomen altijd het bos blijft zien!

Ecologisch onderzoek Vervolgstappen
Bodemonderzoek en doorlatendheidsonderzoek

Integrale werkwijze

De transformatie van Landgoed Eikenburg is een mooi voorbeeld van de generalistische en integrale werkwijze van Tritium Advies. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. De werkwijze waarin onze adviseurs vraagstukken gezamenlijk oppakken is kenmerkend voor Tritium en zorgt ervoor dat klanten nog beter geholpen worden.