Eerste kamer dwarsboomt voorgenomen verbod op asbestdaken

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 juni jongstleden tegen het asbestverbod voor daken gestemd. Hoewel de Eerste Kamer niet onwelwillend tegenover het voorgenomen verbod staat, beoordeelde zij het huidige voorstel als te drastisch en overhaast. Het verbod zou burgers, boeren en tuinders de komende jaren teveel op kosten jagen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wijzigde het oorspronkelijke voorstel op het laatste moment nog omdat het al dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat is nu ook gebeurd. Enigszins opmerkelijk is dat wel omdat het voorstel in oktober vorig jaar nog door de Tweede Kamer werd aangenomen. Alleen de SGP stemde toen tegen.

Verbod ondanks aanpassing

De oorspronkelijke datum van 31 december 2024 waarop het asbestverbod in moest gaan leek al onhaalbaar. Daarom had staatssecretaris Van Veldhoven de nieuwe deadline in het wetsvoorstel vlak voor de stemming nog aangepast naar 2028. Ook wilde de staatssecretaris gemeenten in die gevallen waarin asbestdaksanering als gevolg van sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten reeds was voorzien, uitstel bieden tot en met 2030. De Eerste Kamer vreesde echter dat het nieuwe asbestbeleid ook na die wijzigingen financieel en operationeel onhaalbaar zou zijn en stemde tegen.

Asbestverbod vanaf 2028 onnodig, onuitvoerbaar en onbetaalbaar

LTO Nederland was een van de partijen die pleitten voor een zorgvuldig asbestbeleid. LTO is van mening dat het huidige wetsvoorstel te weinig gestoeld was op wetenschappelijke inzichten over de werkelijke gezondheidseffecten. “Asbestdaken moeten gesaneerd worden, dat verandert niet. Maar het moet wel op de juiste manier gebeuren. Als de gezondheidsrisico’s groot zijn moet je strenge beschermingsmaatregelen treffen, maar als risico’s aantoonbaar verwaarloosbaar klein zijn, dan zouden lichtere eisen gerechtvaardigd zijn. En in sommige gevallen is het beter om er gewoon vanaf te blijven tot vervanging noodzakelijk is. Een algeheel verbod per 2028 was dus niet alleen onnodig, het was ook nog eens onuitvoerbaar en onbetaalbaar geworden” aldus Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht bij LTO Nederland.

Verantwoord omgaan met asbest

Het is nu aan de politiek om te onderzoeken hoe er wél op een verantwoordelijke manier met asbest kan worden omgegaan. Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met ziekteverwekkend asbest. In 2016 werd al zo’n 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar wordt naar verwachting zo’n 12 miljoen vierkante meter dak gesaneerd. Het ministerie en betrokkenen zien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.

Verbod asbestdaken van de baan