Chroom-6… hoe zit het nou eigenlijk?

Chroom-6 houdende verbindingen zijn verbindingen met zeswaardig chroom, zoals chroomzuur, chroomtrioxide, chromaten en dichromaten die bijvoorbeeld worden gebruikt bij het verchromen van oppervlakken. Blootstelling aan chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Chroom-6-verbindingen zijn, al dan niet als ongewenst bijproduct, in verschillende materialen en producten terug te vinden, zoals cement, leer en elektronica. Als laag aangebracht op metaal beschermt chroom-6 tegen corrosie; om die reden is het een belangrijk ingrediënt van bepaalde roestwerende verf.

Wat zegt de wet over chroom-6?

Om te voorkomen dat werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de korte of de lange termijn gezondheidsschade oplopen, zijn er in de wet rechten en plichten voor de werkgever en werknemer opgenomen.

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Zo moet een hij, als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, nagaan welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Na het beoordelen van het blootstellingsniveau en het vergelijken met de publieke of private grenswaarde voor deze stoffen, moet de hij de juiste maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen of het blootstellingsniveau omlaag te brengen, en hij moet ervoor zorgen dat deze maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer geen gezondheidsrisico loopt door blootstelling via andere blootstellingsroutes, met name door huidcontact. Voor stoffen die kankerverwekkend of voor de voortplanting giftig zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen.

Verplichtingen van de werkgever

Een werkgever moet bij het werken met gevaarlijke stoffen uitzoeken en aangeven welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Hij moet er ook streng op toezien dat de maatregelen worden uitgevoerd.

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Hij/ zij dient een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Voor stoffen die kankerverwekkend of voor de voortplanting giftig zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen. Zo geldt er onder andere een registratieverplichting over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Als het blootstellingsniveau is beoordeeld aan de hand van de grenswaarde (1 µg/m3), moet de werkgever noodzakelijke maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen en de blootstelling zo laag mogelijk als technisch haalbaar houden onder de wettelijke grenswaarde. De werkgever kan zich hierin laten ondersteunen door een arbeidshygiënist die bijvoorbeeld werkzaam is bij een arbodienst.

Andere verantwoordelijkheden waar een werkgever onder andere aan moet voldoen zijn goede voorlichting, huidige verboden voor kankerverwekkende stoffen naleven, maatregelen nemen op basis van de arbeidshygiënische strategie.

Maatregelen

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat wordt een arbeidshygiënische strategie
genoemd. Bij het nemen van maatregelen om blootstelling te verlagen, is het verplicht om de arbeidshygiënische strategie te volgen.

Wilt u meer weten over de Chroom-6 in relatie met de Arbowet of over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw Chroom-6 vraagstuk? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, zij helpen u graag verder.

Chroom-6 onderzoek

Tip

Chroom-6 houdende verbindingen zijn (zeer) schadelijk voor de gezondheid. Vanwege de hoge risico’s die blootstelling aan deze stoffen met zich meebrengt moeten er juiste maatregelen genomen worden. Wilt u meer informatie over Chroom-6?  Bezoek dan het Chroom-6 Arboportaal.