...

Grondwateronderzoek »

Grondwateronderzoek

Grondwateronderzoek maakt onderdeel uit van een standaard bodemonderzoek conform de NEN 5740. Een grondwateronderzoek geeft inzicht in de mogelijke structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand (grondwateroverlast of grondwateronderlast). Met behulp van dergelijke onderzoeken kan het gebied afgebakend worden. Ook kan er inzicht verkregen worden in de mogelijke oorzaken.

Grondwateronderzoek particulieren

U kunt om verschillende redenen een dergelijk onderzoek uit willen laten voeren, dit zijn de drie meest voorkomende:

  • U wilt een bouwvergunning aanvragen.
  • Tijdens het proces van de aan- of verkoop van uw woning.
  • Er bevindt of bevond zich een ondergrondse olietank op uw grond.

Grondwateronderzoek bedrijven

Ook voor bedrijven voert Tritium dergelijke onderzoeken uit. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Aan- of verkoop van bedrijfsterreinen.
  • Een nulmeting voordat een nieuw bedrijfsproces van start gaat.
  • Een vermoeden van mogelijke verontreiniging vanuit naburige percelen.
  • Er wordt voor het bedrijfsproces gebruikgemaakt van het grondwater. In dat geval vindt er vaak monitoring van het grondwater plaats.

Monitoring kwaliteit

Heeft uw bedrijf een Milieuvergunning, dan kunt u verplicht zijn om de kwaliteit van het grondwater te ‘monitoren’. Dit betekent dat u periodiek grondwateronderzoek moet laten verrichten om zeker te weten dat er tussentijds geen bodemverontreiniging is ontstaan of dat deze zich heeft verspreid. Ook na een bodemsanering kan ter controle nog een aantal jaren (grond)wateronderzoek nodig zijn (nazorg).

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring houdt in dat er periodiek grondwateronderzoek wordt verricht. Grondwateronderzoek kan worden uitgevoerd in het kader van een Milieuvergunning. In dat geval wordt de kwaliteit van het grondwater gemonitord. Dit om zeker te weten dat er tussentijds geen bodenverontreiniging is ontstaan of dat deze zich heeft verspreid. Daarnaast kan grondwateronderzoek ingezet worden om de grondwaterstanden te meten.

Grondwatermeetnet

Om in een (groter) gebied gedurende een bepaalde periode het grondwater te kunnen monitoren, kan Tritium een grondwatermeetnet aanleggen. Hiervoor worden een representatief aantal peilbuizen, verdeeld over het betreffende gebied, geplaatst.

Dataloggers

Vervolgens kan de grondwaterstand gedurende een langere periode worden gemonitord door middel van het plaatsen van dataloggers in de peilbuizen. De dataloggers zijn voorzien van een SIM-kaart, waardoor ze op afstand kunnen worden uitgelezen.

Realtime inzicht

De gegevens die de dataloggers vastleggen, worden verzameld in een online monitoringsplatform. Via uw eigen account heeft u, als opdrachtgever, 24 uur per dag toegang tot dit systeem. Het voordeel hierbij is dat u op elk gewenst moment de verzamelde meetgegevens realtime kunt inzien. Deze manier van monitoren is minder arbeidsintensief en daardoor kosteneffectiever.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze experts. Wij helpen u graag verder.

Contact

Tom Buijs - tritium

Tom Buijs

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!