In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets. Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. Overstroming van het riool na extreme regenval kan bijvoorbeeld worden voorkomen door afkoppeling van hemelwater op het riool (of een vertraagde afvoer daarop) en infiltratie in de bodem. Om de haalbaarheid en vervolgens ook de dimensionering van de beoogde infiltratievoorziening te bepalen is het raadzaam om vooraf de doorlatendheid van de bodem te bepalen. De watertoets en het eventueel noodzakelijk infiltratieonderzoek voeren wij graag voor u uit! (bron foto: rtlnieuws.nl)

Gebiedsgericht grondwaterbeheer waterbodemonderzoek